ธรมมะ


ธรรมะในการครองตนของชาวพุทธ


¨มรรค คือ ความจริงว่าด้วยวิธีทางแห่งความดับทุกข์ ทางที่จะดับทุกข์นั้น
                  มีองค์ประกอบ 8     ประการ ดังนี้
       1. สัมมาทิฏฐิ  หมายถึง เห็นชอบ
       2. สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ดำริชอบ
       3. สัมมาวาจา  หมายถึง เจราชอบ
       4. สัมมากัมมันตะ หมายถึง กระทำชอบ
       5. สัมมาอาชีวะ หมายถึง เลี้ยงชีพชอบ
       6. สัมมาวายามะ หมายถึง พยายามชอบ
       7. สัมมาสติ หมายถึง ระลึกชอบ
       8. สัมมาสมาธิ หมายถึง ตั้งจิตมั่นชอบ 
 ไตรสิกขา
ไตรสิกขา  คือ  หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธจัดอยู่ในมรรค (  ธรรมที่ควรเจริญ ) คือ  ควรทำให้เกิดมีขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ¨ไตรสิกขา  แปลว่า  สิกขา  3  หรือข้อปฏิบัติที่ต้องการศึกษา  3  อย่าง  ได้แก่
       1. สีลสิกขา  การศึกษาเรื่องศีล
       2. จิตตสิกขา  การศึกษาเรื่องสมาธิ 
       3. ปัญญาสิกขา  การศึกษาเรื่องปัญญา
 กรรมฐาน 2
 ¨กรรมฐาน 2 คือ วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้มีสมาธิและปัญญา   วิธีฝึกอบรมจิตมี 2 ประเภท คือ
     1. สมถกรรมฐาน  หมายถึง  วิธีฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ ทำให้บรรลุความดี
     2. วิปัสสนากรรมฐาน หมายถึง วิธีฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง
   ศีล   สมาธิ   ปัญญา
¨ศีล  หมายถึง  ความมีระเบียบในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม  หรือความมีวินัย
¨สมาธิ  หมายถึง  สภาพที่จิตสงบแน่วแน่มั่นคงมีสมรรถภาพ  สามารถทำงาน  หรือใช้การได้ดี
¨ปัญญา  หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  ปัญญามีหลาย
              ขั้น    ดังนี้
     1. รู้จริง     2. รู้แจ้ง     3. รู้รอบ     4. รู้ลึก

 ปธาน 4
 ¨ปธาน คือ ความเพียร หมายถึง ความเพียรชอบ ปธาน มี 4 อย่าง ได้แก่
     1. สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น
     2. ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
     3. ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่ เกิดให้เกิดขึ้น
     4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมไปและให้เพิ่มไพบูลย์ยิ่งขึ้น
 โกศล 3
 ¨โกศล แปลว่า ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความฉลาดรอบรู้ทั้งเหตุและผลของสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้ละสิ่งที่ไม่ดี โกศลมี 3 อย่าง ได้แก่
     1. อายโกศล ความฉลาดในความเจริญ
     2. อปายโกศล ความฉลาดในความเสื่อม
     3. อุปายโกศล ความฉลาดในอุบาย
 มงคล
 ¨มงคล คือ สิ่งที่ทำให้มีโชคดี หมายถึง ธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญมี 38 ประการ 
                 เรียกว่า “อุดมมงคล” แปลว่า มงคลอันประเสริฐ ในชั้นนี้มี 3 ข้อ คือ
¨1. การไม่คบคนพาล คือการเลี่ยงไม่สมาคมกับบุคลที่มีลักษณะเป็น คนพาลชอบคิดชั่ว
  2. การคบบัณฑิต คือ การคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีปัญญาและสามารถนำปัญญานั้นมา
      ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
  3. การบูชาผู้ที่ควรบูชา คือ การยกย่องบุคคลที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมเพื่อยกย่อง
      จิตใจของคนให้สูงขึ้นไม่มีความคิดเห็น: