ข้อสอบสุขะ ม.3 ภ.1

ข้อสอบสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 1
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  1.1. แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ  
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที
 ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้1. ข้อใดคือวัยเจริญพันธุ์
1  วัยชรา
2  วัยแรกรุ่น
3  วัยกลางคน
4  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
2.  ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่
1  ร่างกายเสื่อมสภาพ
2  จริงจังกับการทำงาน
3  หมดกำลังใจในชีวิต
4  เป็นที่รักใคร่ของบุตรหลาน
3.  วัยทองมีความหมายตรงกับข้อใด
1  วัยรุ่นที่มีร่างกายเจริญเติบโต
2  วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 20–45 ปี
3  วัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อ
 4.  วัยรุ่นโดยทั่วไปมักสนใจในเรื่องใด
1  กีฬา
2  เพื่อนต่างเพศ
3  กิจกรรมที่ผาดโผน
4  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดหมายถึงวัยผู้ใหญ่
1  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15–21 ปี
2  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 21–25 ปี
3  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 25–50 ปี
4  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20–60 ปี
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1  เป็นบุคคลที่มักเจ็บป่วยได้ง่าย
2  เป็นบุคคลมักมีโรคประจำตัว
3  เป็นบุคคลที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่คล่องแคล่ว
4  เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
7.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “elder age”
1  บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2  บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณอายุ
3  บุคคลที่มีอายุระหว่าง 60–74 ปี
4  ถูกทุกข้อ
8.  ช่วงอายุใดจัดว่าเป็นคนชรา
1  60–65 ปี
2  60–74 ปี
3  75–90 ปี
4  90 ปีขึ้นไป
9. ลักษณะใดแสดงถึงการเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ
1  อารมณ์ร้อน
2  ร่างกายอ่อนแอลง
3  เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
4  กินอาหารได้มากกว่าปกติ
10. ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักสนใจในเรื่องใด
เป็นพิเศษ
1  กีฬา
2  ศาสนา
3  ท่องเที่ยว
4  การแต่งกาย
11.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศ
1  เป็นสภาพทางจิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม
2  เป็นสัญชาตญาณในการรักษาเผ่าพันธุ์
ของมนุษย์
3  เป็นการแสดงความห่วงใยระหว่างเพศ
ชายและหญิง
4  เป็นการแสดงออกทางเพศเมื่อเพศชาย
    เกิดความต้องการทางเพศ
 12. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1  อารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งผิดปกติ
2  อารมณ์ทางเพศไม่ควรแสดงออก
3  อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นได้กับทุกคน
4  อารมณ์ทางเพศเกิดเฉพาะในวัยรุ่น
13. ข้อ้ใดคือฮอร์โมนสำคัญที่ก่อให้เกิดอารมณทางเพศ
1  ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
2  ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์
3  ฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารี
4  ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์
14. ข้อใดหมายถึงอารมณ์ทางเพศ
1  ความมั่นคงทางจิตใจ
2  ความพึงพอใจต่อเพศตรงข้าม
3  ความชอบในรูปร่างของตนเอง
4  ความรู้สึกทางเพศที่ถูกกระตุ้นด้วย
        สิ่งเร้า
15. ข้อใดไม่เป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด
อารมณ์ทางเพศในวัยรุ่น
1  เข้าวัดฟังธรรม
2  การเที่ยวกลางคืน
3  การดูภาพยนตร์ลามก
4  ถูกทุกข้อ
16.  ข้อใดคือความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
1  การปฏิบัติกิจกรรมทางสุขภาพ
2  การปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
3  การปฏิบัติที่ส่งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพ
4  ถูกทั้งข้อ 2  และ 3
 17.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของพฤติกรรม
สุขภาพ
1  ส่งผลดีต่อสุขภาพ
2  ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
3  ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
4  เกิดจากพฤติกรรมของบุคคล
18. ข้อใดคือพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งหมด
1  สวมหมวกนิรภัย วิ่งข้ามถนน
2  รับประทานอาหารที่ไม่มีไขมัน
3  รับประทานเฉพาะผลไม้ นอนวันละ
8 ชั่วโมง
4  รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่และ  ออกกกำลังกายทุกวัน
19.  ข้อใดคือพฤติกรรมเสี่ยง
1  ความโกรธ
2  การสูบบุหรี่
3  การขับรถเร็ว
4  ถูกทุกข้อ
20. พฤติกรรมสุขภาพแบ่งออกได้กี่ลักษณะ
1  2 ลักษณะ
2  3 ลักษณะ
3  4 ลักษณะ
4  5 ลักษณะ
21. ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อ
1  โรคกลาก
2  โรคบาดทะยัก
3  โรควัณโรค
4  โรคอุจจาระร่วง
 22.  ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อทั้งหมด
1  โรคไต โรคอ้วน โรคซิฟิลิส
2  โรคเบาหวาน โรคฝีมะม่วง โรคมะเร็ง
3  โรคหัวใจ โรควัณโรค โรคเบาหวาน
4  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
    โรคมะเร็ง
23.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1  โรคไม่ติดต่อป้องกันไม่ได้
2  โรคไม่ติดต่อมักเกิดกับวัยรุ่น
3  โรคไม่ติดต่อเกิดจากปัญหาสุขภาพจิต
4  โรคไม่ติดต่อมักเกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ผิด
24. ข้อใดคือปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
1  มีบิดาเป็นโรคตาบอดสี
2  สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวัน
3  ได้รับควันจากการเผาขยะ
4  รับประทานอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์
25.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1  เชื้อโรค
2  พันธุกรรม
3  สิ่งแวดล้อม
4  พฤติกรรมสุขภาพ
26.  ข้อใดคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจาการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม
1  โรคอ้วน
2  โรคหัวใจ
3  โรคเครียด
4  โรคฮีโมฟีเลีย
 27.  ข้อใดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่
ติดต่อ
1  การออกกำลังกายเป็นประจำ
2  การทานอาหารรสจัดเป็นประจำ
3  การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำ
4  การรับประทานอาหารรสจืดเป็นประจำ
28.  โรคไม่ติดต่อในข้อใดมีอัตราของผู้เสีย
ชีวิตสูงสุด
1  โรคมะเร็ง
2  โรคเบาหวาน
3  โรคหลอดเลือดสมอง
4  โรคระบบทางเดินหายใจ
29.  ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1  โรงครัว
2  อาคารเรียน
3  ร้านค้าสหกรณ์
4  ร้านขายอาหารหน้าโรงเรียน
30. ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1  ครู
2  วิศวกร
3  นักเรียน
4  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
31. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมในชุมชน
1  วัด
2  มัสยิด
3  ศาลเจ้า
4  ห้องครัว
32. ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี
1  มีที่ทิ้งขยะในชุมชน
2  มีการแยกขยะก่อนทิ้ง
3  แหล่งน้ำในชุมชนใสสะอาด
4  ถูกทุกข้อ
33. ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ดี
1  โต๊ะเก้าอี้แข็งแรงปลอดภัย
2  พัดลมในห้องเรียนเก่ามาก
3  มีที่ทิ้งขยะในห้องเรียนทุกห้อง
4  โรงอาหารมีโต๊ะและเก้าอี้จัดเป็นระเบียบ 
34.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่าโภชนาการได้ถูกต้องที่สุด
1  การศึกษาสารอาหารที่อยู่อาหาร
2  วิธีการปรุงอาหารที่ถูกหลักอนามัย
3  การบริโภคอาหารตามหลักวิชาการ
4  การนำทฤษฎีทางอาหารมาใช้ให้เกิด
ผลดีทางสุขภาพ
35.  ข้อใดมีความหมายเกี่ยวข้องกับโภชนาการมากที่สุด
1  อาหารเป็นการเพิ่มพลังให้กับร่างกาย
2  การรับประทานอาหารของคนวัยต่าง ๆ
3  การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
4  เนื้อสัตว์มีสารอาหารประเภทโปรตีน
36. ข้อใดจัดเป็นสารอาหารทั้งหมด
1  หมู น้ำ ขนมปัง
2  ข้าวต้ม แฮม วิตามิน
3  คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ แป้ง
4  วิตามิน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
37. ข้อใดคืออาหารหมู่ที่ 2 ทั้งหมด
1  เผือก เส้นหมี่ มัน
2  ขนุน เกลือแร่ ลำไย
3  คาร์โบไฮเดรต ข้าว ข้าวโพง
4  กะหล่ำปลี ข้าวโพด เผือก
 38.  สารอาหารในข้อใดช่วยสร้างกล้ามเนื้อ
1  ไขมัน
2  โปรตีน
3  วิตามิน
4  คาร์โบไฮเดรต
39. ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใด ต้องมีเครื่อง
หมาย อย. บนฉลากโดยไม่มีข้อยกเว้น
1  ยา
2  อาหาร
3  เครื่องใช้ในบ้าน
4  ถูกทุกข้อ
40. ผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดจัดเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต
1  โลชั่น
2  อาหารสำเร็จรูป
3  เครื่องใช้ไฟฟ้า
4  โทรศัพท์เคลื่อนที่
41. ข้อใดแสดงถึงการรักษาสิทธิผู้บริโภค
1  เลือกซื้อสินค้าลดราคา
2  เลือกสินค้าที่มีของแถม
3  เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรอง
4  ถูกทุกข้อ
42. ข้อใดแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค
1  ทำลายสินค้าของร้านจำหน่าย
2  เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เชื่อถือได้
3  เรียกร้องความเสียหายเมื่อถูกเอาเปรียบ
4  ซื้อสินค้าตามคำขอร้องของพนักงานขาย
 43. อำนาจหรือผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้
รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” ข้อความ
ดังกล่าวคือความหมายของข้อใด
1  สิทธิผู้บริโภค
2  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
4  ถูกทุกข้อ
44. ข้อใดคือความหมายของสมรรถภาพทางกาย
1  ความสามารถของร่างกายในการแข่งขัน กีฬาชนะคู่ต่อสู้
2  ความสามารถของการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่เล่นกีฬา
3  ความสามารถของกล้ามเนื้อในการ เคลื่อนไหวในขณะที่เล่นกีฬา
  4  ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
45. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริม
  สมรรถภาพทางกาย
1  การปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย     ที่แข็งแรง
2  การปฏิบัติตนเพื้อให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ 
3  การปฏิบัติตนเพื่อให้ร่างกายสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น
4  ถูกทุกข้อ
 46. ข้อใดคือองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
1  ความทนทาน
2  ความอ่อนตัว
3  ความแข็งแรง
4  ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสมรรถภาพทางจิต
1  ความสามารถของจิตในการควบคุมจิต ของผู้อื่น
2  ความสามารถของจิตใจในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
3  ความสามารถของจิตใจในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
4  ถูกทุกข้อ
48. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางจิต
1  การสะกดจิต
2  การไม่ควบคุมอารมณ์
3  ความอ่อนไหวของจิตใจ
4  ถูกทุกข้อ
49. ข้อใดหมายถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
1  การทดสอบว่ากล้ามเนื้อมีการเผาผลาญพลังงานดีเพียงใด
2  การทดสอบว่าร่างกายมีเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาเพียงใด
3  การทดสอบว่าข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีเพียงใด
     4  การทดสอบว่าระบบต่าง ๆ ในร่างกาย    สามารถทำงานได้ดีเพียงใด
50. ข้อใดคือความหมายของการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางจิต
1  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
2  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น
3  การทำให้จิตใจมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง
4  ถูกทุกข้อ
51. ข้อใดแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางจิตที่ดี
1  มีอารมณ์อ่อนไหว
2  ร่างกายทนมีความต้านท้าน
3  โรคสามารถคำนวณได้รวดเร็ว
4   ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
52. ใครกำลังใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพ  ทางกายของ JASA
1  ก่อ ทำท่านกบิน
2  เอ ทำท่าดันมือ
3  บอย ทำท่ายืนย่อ
4  ต่อ ทำท่ากระโดดขาเดียว
53. ข้อใดคือแนวทางการทดสอบสมรรถ ภาพทางกายของ JASA
1  ทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อ
2  ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
3  ทดสอบความทนทานของระบบไหล เวียนเลือด
4  ถูกทุกข้อ
 54. ข้อใดแสดงถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่
ดีโดยตรง
1  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2  เข้าใจตนเองและผู้อื่น
3  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4  มีจิตใจเบิกบานและมีอารมณ์ขัน
55. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  เราสามารถทดสอบสมรรถภาพทางจิตได้ด้วยตนเอง
2  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตสามารถ ทำได้หลายวิธี
3  คนที่รับการทดสอบสมรรถภาพทางจิต แสดงว่ามีปัญหาทางจิต
4  เราควรเลือกวิธีทดสอบสมรรถภาพทางจิตให้เหมาะสมกับตนเอง
56. เราควรเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างไร
1  เลือกวิธีที่ชอบ
2  เลือกวิธีที่เป็นที่ง่าย
3  เลือกวิธีที่ทุกคนทำได้
4  เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง
57. ข้อใดคือแนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางจิต
1  ทดสอบสภาวะทางจิตใจ
2  ทดสอบการควบคุมอารมณ์
3  ทดสอบการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
4  ถูกทุกข้อ
 58. หน่วยงานใดที่ให้บริการทดสอบสมรรถ-
   ภาพทางจิต
   1  การกีฬาแห่งประเทศไทย
   2  กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
   3  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
4  สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศอเมริกา
59. การทดสอบสมรรถภาพทางจิต สามารถ ทำได้โดยวิธีใด
   1  การสะกดจิตโดยจิตแพทย์
   2  การทดสอบด้วยกระแสไฟฟ้า
   3  การทำแบบทดสอบสมรรถภาพทางจิต
   4  การทำแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหว
60. ข้อใดหมายถึงการทดสอบสมรรถภาพทางจิต
1  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสัมพันธ์กับร่างกายหรือไม่
2  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความอ่อนไหวกับสภาพแวดล้อมหรือไม่
3  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสามารถในการพัฒนาระดับสติปัญญา หรือไม่
4  การทดสอบว่าจิตใจของเรามีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ-แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
 
   เฉลยแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1.
4
11.
2
21.
2
31.
4
41.
3
51.
4
2.
2
12.
3
22.
3
32.
4
42.
3
52.
3
3.
3
13.
3
23.
4
33.
2
43.
2
53.
4
4.
4
14.
3
24.
3
34.
4
44.
4
54.
3
5.
4
15.
1
25.
1
35.
4
45.
1
55.
3
6.
4
16.
3
26.
4
36.
4
46.
4
56.
4
7.
4
17.
3
27.
2
37.
1
47.
1
57.
4
8.
3
18.
4
28.
1
38.
2
48.
4
58.
3
9.
2
19.
4
29.
4
39.
2
49.
4
59.
3
10.
2
20.
1
30.
4
40.
2
50.
4
60
4

ไม่มีความคิดเห็น: