ข้อสอบการงาน ม.3 ภ.1 ชุด 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส่วนที่ 1  แบบระบายตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
1.           วัตถุประสงค์หลักที่ทำให้เราดูแล รักษา ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่เสมอ เพื่ออะไร
1.             เพื่อความสะดวกสบายกับเจ้าของบ้าน                                   
2.             เพื่อความสุขใจแก่แขกที่เยี่ยมเยือนบ้าน
3.             เพื่อความสวยงามให้เป็นที่กล่าวขานแก่เพื่อนบ้าน
4.             เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของสมาชิกในบ้าน
2.             เกษตรทฤษฎีใหม่มีจุดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด
1.             ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
2.             ลดการพึ่งพาจากภายนอก
3.             ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
4.             ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3.             การปฏิบัติตนในข้อใดปลอดภัยมากที่สุด
1.             เก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังใช้งาน
2.             สวมผ้าปิดปากและผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง
3.             ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
4.             มีสมาธิในการทำงาน ไม่ประมาท
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 4
1.             คลายเกลียวดึงแกนเปิด – ปิดน้ำออก
2.             ตรวจดูบ่าลิ้นว่าสึกหรือชำรุดหรือไม่ หากสึกหรอหรือชำรุด เปลี่ยนลิ้นเปิด – ปิดน้ำ ตัวใหม่แทน
3.             ปิดประตูน้ำ ไม่ให้น้ำไหลเข้า
4.             ใส่เกลียวบังคับลิ้นเปิด–ปิดน้ำ ขันให้แน่นใส่แกนเปิด–ปิดน้ำ และนอตครอบแกนขันเกลียวให้แน่น
5.             คลายนอตครอบแกนเปิด – ปิดน้ำ เปิดฝาครอบแกนออก
6.             ดึงลิ้นเปิด – ปิดน้ำออก                 7.    เปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออก
4.             จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดเรียงลำดับการซ่อมก๊อกน้ำรั่ว ในกรณีเปิด – ปิดน้ำ หรือบ่าลิ้นชำรุดได้ถูกต้อง
1.             7 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 3
2.             7 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 3
3.             3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 7
4.             3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 4
 
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 5


เครื่องมือ

วิธีใช้

การเก็บรักษา


1.             ไม้กวาดดอกหญ้า

4. กวาดขยะแห้งบนพื้นหยาบ

7.ให้เสร็จแล้ว ให้ล้างทำความสะอาด


2.             ไม้กวาดด้ามยาว

5. กวาดขยะบนพื้นแห้งและเรียบ

8. ใช้เสร็จแล้วให้เคาะเอาฝุ่นผงออก


3.             ไม้กวาดทางมะพร้าว

6. ปัดฝุ่นละอองบนฝ้า เพดาน

9.ใช้เสร็จแล้วใช้ถุงพลาสติกหุ้มตัวไม้กวาดไว้

        5. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดสัมพันธ์กัน
1.              (1 – 4 - 7), (26 - 8), (35 - 9)
2.             (1 –5- 8), (26 - 9), (34 - 7)
3.             (1 –6 - 7), (24 - 9), (35 - 8)
4.             (1 –5- 9), (24 - 7), (36 - 8)
        6. ข้อใด ไม่ใช่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
1.             การปลูกมะพร้าวกับต้นตาลไว้ในสวนเดียวกัน
2.             การปลูกพืชผักสวนครัวบนร่องมะม่วง
3.             การเลี้ยงไก่  เป็ด  และหมู  บนบ่อปลา
4.             การเลี้ยงปลาในนาข้าว
        7. การเย็บด้วยมือแบบใดมีลักษณะของฝีเข็มเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
1.             การเนา
2.             การด้นตะลุย
3.             การด้นถอยหลัง
4.             การสอยพันริม
        8. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.              ผลิตอะไร     จำนวนเท่าใด        ตั้งราคาเท่าใด       ขายที่ไหน
2.              ผลิตอะไร     ผลิตทำไม              ผลิตที่ไหน            ราคาเท่าใด
3.              ผลิตอะไร     ผลิตทำไม              ผลิตอย่างไร          ผลิตเพื่ออะไร
4.              ผลิตอะไร     จำนวนเท่าใด        ผลิตเพื่ออะไร       ผลิตอย่างไร
        9. ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจคือข้อใด
1.             กำไรที่ได้จากการค้าขาย
2.             เสนอสินค้าที่ตนเองผลิต
3.             กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป
4.             ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
        10. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการออกแบบ
1.             สี
2.             รูปทรง
3.             ความทันสมัย
4.             ลักษณะของผิววัตถุ

        11. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีในงานประดิษฐ์
1.             มีศักยภาพในการทำงานสูง  และให้ผลผลิตในปริมาณมาก
2.             เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3.             ใช้งานยุ่งยาก  สลับซับซ้อน
4.             ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        12. ข้อใดเป็นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานงานประดิษฐ์
1.             ขั้นเตรียมการ  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ขั้นสรุปและประเมินผล
2.             ชั้นกำหนดรูปแบบ  ขั้นกำหนดวัสดุ  ขั้นกำหนดเครื่องมือ
3.             ขั้นวางแผน  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ชั้นบรรจุภัณฑ์
4.             ขั้นวางแผน  ขั้นกำหนดรูปแบบ  ขั้นสรุปและประเมินผล
        13. ในการปอกสายไฟฟ้าด้วยมีด  วิธีการในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุด
1.             กดใบมีดลงไปตรงๆ  จนถึงทองแดง
2.             เลือกใช้มีดที่มีใบมีดคม 2 ด้าน
3.             กดใบมีดและตะแคงทำมุม 45 องศา
4.             เลือกใช้มีดที่สะอาดไม่เป็นสนิม
        14. สาเหตุใดหลอดไฟฟ้าจึงติด ๆ  ดับ ๆ
1.             บัลลาสต์เสีย
2.             แรงดันไฟฟ้าตก
3.             สตาร์ตเตอร์เสื่อม
4.             ใช้บัลลาสต์ไม่ถูกขนาด
        15. นักเรียนคนใดเลือกใช้เสื้อผ้าได้ถูกต้อง
1.             ปังมีรูปร่างผอม สูง เลือกใช้เสื้อผ้าเส้นลายแนวดิ่งตามลำตัว
2.             แป้งเป็นคนผิวดำ เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีน้ำเงิน
3.             ปิน เป็นคนอ้วน เตี้ย เลือกใช้เสื้อผ้าไม่หนา หรือบางมาก สีเข้ม แบบเรียบ
4.             ป่าน เป็นคนมีรูปร่างเล็ก เลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้มหรือสีหม่น
     ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 16
1. รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ
2. ฉีดพรมน้ำผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ
3. รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา
4. เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้าย ถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย
        16. การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใด ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
1. 1-2-3
2. 2-3-4
3. 3-4-1
4. 1-2-4

           17. บุคคลในข้อใดทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.             ออย ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อปลาทูแทนใบตอง                                    
2.             อีฟ ใช้กระดาษทิชชูเช็ดโต๊ะทำงานแทนผ้า         
3.             อ้วน ใช้กระดาษพิมพ์งานทั้ง 2 ด้าน     
4.             อ้อม  ใช้ถุงพลาสติกใส่เอกสารแทนซองกระดาษสีน้ำตาล
        18. อาหารหมู่ใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
1.             หมู่1 เนื้อ ไข่ ถั่ว นม
2.             หมู่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
3.             หมู่ 3ผักใบเขียวและพืชผักต่างๆ
4.             หมู่ 5 ไขมันจากพืชและสัตว์
                19. การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและรสชาติที่ดี ควรเก็บผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด
1.        ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ
2.        เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดเต็มที่
3.        เก็บตอนเช้าผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
4.        เก็บตอนเย็นลดการหายใจของพืช
        20. ลุงประยูรปลูกต้นกล้วยทั้งแปลงให้ออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได้ เพราะลุงประยูรมีความเข้าใจหลักการในข้อใด
1.             ต้นกล้วยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน
2.             ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับหน่อกล้วยที่ถูกตัด
3.             ต้นกล้วยจะออกผลใกล้แหล่งน้ำ
4.             ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับยอดอ่อน
        21. การต่อสายดินตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น จะต้องต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใดที่ตอกอยู่ในพื้นดิน
1.             ทองเหลือง
2.             ทองแดง
3.             อลูมิเนียม
4.             สแตนเลส
      22. ถ้าทรายเปียก นักเรียนจะมีวิธีการร่อนทรายอย่างไรเพื่อนำไปใช้งานที่เร่งด่วน
1.             นำทรายไปร่อนในน้ำ
2.             นำทรายไปตากแห้ง แล้วจึงนำไปร่อน
3.             นำทรายไปร่อนในน้ำที่มีปูนขาวผสมอยู่
4.             นำทรายไปผสมปูนขาวให้แห้งแล้วจึงนำไปร่อน
        23.  เมื่อรีดผ้าเสื้อผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร
1.             พับให้เรียบร้อย เรียงใส่ในตะกร้า
2.             นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ 10 นาที
3.             ใส่ไม้แขวนผึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า
4.             ใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที

        24.  ถ้าผ้าลูกไม้ขาดเป็นรู เราควรใช้วิธีการซ่อมแซมแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1.             ปะ
2.             ชุนแบบรังผึ้ง
3.             สอยพัน
4.             เย็บตะเข็บธรรมดา
        25. สิ่งแรกที่ควรคำนึงในการเลือกวิธีดัดแปลงเสื้อผ้า คืออะไร
1.             แรงงานในการทำ                                                       
2.             เวลาที่ใช้ทำ
3.             วัยของผู้สวมใส่                                                                    
4.             ชนิดของผ้า
        26. คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ ยกเว้น ข้อใด
1.             กล้าเสี่ยง
2.             มีความอดทน
3.             ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
4.             มีความสามารถในการบริหาร
        27. บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใด
1.              กำหนดปัญหา                                             
2.             รวบรวมข้อมูล
3.             เลือกวิธีการ                                  
4.             ปรับปรุงแก้ไข
        28. กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม ควรมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างไร
1.             เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาแนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
2.              เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบุแนวทางแก้ไข ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข
3.             เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
4.             เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ ระบุแนวทางแก้ไข เลือกวิธีแก้ไข
        29. นักเรียนคนใดได้ประโยชน์มากที่สุดจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
1.             เด็กชายปีใหม่บันทึกบัญชีแล้ว นำไปแสดงให้บิดามารดาทราบ
2.             เด็กชายสงกรานต์บันทึกบัญชีแล้ว ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายที่แท้จริง
3.             เด็กหญิงวันวิสาข์บันทึกบัญชีแล้ว ทำให้มีนิสัยใช้จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออม
4.             เด็กหญิงพรรษาบันทึกบัญชีแล้ว ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน
      30. ข้อใดเป็นวิธีการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ
1.             สุนีย์รีดเสื้อผ้าทุกวัน โดยใช้เตารีด เบอร์ 5 เพื่อประหยัดไฟฟ้า
2.             แววตาทำความสะอาดเพดานก่อนที่จะปัดฝุ่นและกวาดพื้น
3.             อิงอรใช้เครื่องซักผ้า ได้ผ้าที่สะอาดกว่าการซักมือ
4.             สายบัวล้างถ้วยขนมหวานก่อนแล้วจึงล้างแก้วน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น: