ข้อสอบการงาน ม.2 ภ.1 ชุด1

ข้อสอบกลางภาค
         การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 ..................................................
1. พ่อและแม่มีหน้าที่อย่างไร
    1 หารายได้
    2 ดูแลผู้ป่วย
    3 ทำงานบ้าน
    4 เล่นการพนัน2. ลูกที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
    1 เชื่อฟังคำสั่งสอน
    2 วางแผนค่าใช้จ่าย
    3 หาเงินเลี้ยงครอบครัว
    4 อบรมสั่งสอนสมาชิกคนอื่น ๆ
3. การอยู่ร่วมกันในครอบครัวควรคำนึงถึงหลักการ ข้อใด
    1 ความมีน้ำใจ
    2 ความเกรงใจ
    3 ความสามัคคี
    4 ถูกทุกข้อ
4. ใครแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
    1 ปุ่นซื้อของเล่นจนเงินหมด
    2 ปานตื่นสายจึงไม่ไปโรงเรียน
    3 โป้งบอกให้น้องชายถูพื้นแทน
    4 แป้งทำการบ้านก่อนดูโทรทัศน์
5. การดูแลและบริการบุคคลในครอบครัวด้านใด    สำคัญที่สุด
    1 อาหาร
    2 ที่อยู่อาศัย
    3 สุขภาพอนามัย
4 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย    6. ข้อใดแสดงถึงการไม่มีสัมมาคารวะ
    1 กล่าวถึงพ่อแม่
    2 ยืนค้ำหัวพ่อแม่
    3 ยกมือไหว้พ่อแม่
    4 ค้อมหัวให้พ่อแม่
7. “ปันปันให้อภัยเพื่อนเมื่อกระทำผิด” ปันปันมีคุณธรรมข้อใด
    1 ความเกรงใจ
    2 ความยุติธรรม
    3 ความรับผิดชอบ
    4 ความเมตตากรุณา
8. “ผู้ที่มีมารยาทดีควรรับหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและบริการบุคคลในครอบครัว” ข้อความข้างต้นถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
    1 ไม่ถูกต้อง เพราะผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงคือพ่อแม่ เท่านั้น
    2 ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
    3 ถูกต้อง เพราะจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว
    4 ถูกต้อง เพราะจะไม่ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความแตกแยกกัน
9. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการมอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนในบ้านช่วยกันดูแลและบริการ
    1 ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล
    2 ฝึกให้เป็นคนมีอารมณ์ดี
    3 เพิ่มทักษะในการสื่อสารให้แก่สมาชิก
    4 ให้สมาชิกทุกคนมีความรักใคร่ปรองดองกัน
10. สิ่งใดไม่ควรปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
    1 ให้อยู่ในห้องตามลำพัง
    2 จัดอาหารเหลวให้รับประทาน
    3 จัดยาที่เห็นว่าเหมาะกับโรคให้ทุกมื้อ
    4 ทำความสะอาดเครื่องใช้ให้ตลอดเวลา
11. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก
    1 พาไปพบทันตแพทย์ปีละครั้ง
    2 พาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ
    3 จัดที่นอนให้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
    4 เมื่อเด็กป่วยควรปล่อยให้หายเอง
12. ถ้าเด็กเล็กทำผิด ควรจัดการอย่างไร
    1 ขู่ให้เด็กกลัว
    2 แจ้งตำรวจจับ
    3 ลงโทษด้วยการตี
    4 อบรมสั่งสอนด้วยเหตุผล
13. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของวัยรุ่น
    1 หงุดหงิด โมโหง่าย
    2 อารมณ์แปรปรวนง่าย
    3 วินิจฉัยและแก้ปัญหาได้
    4 มีความสนใจเพศตรงข้าม
14. บุคคลวัยใดเป็นผู้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้อื่น และ ดูแลตนเองได้
    1 วัยรุ่น
    2 วัยชรา
    3 วัยเรียน
    4 วัยผู้ใหญ่
15. อาหารชนิดใดที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
    1 ปลานึ่ง
    2 ข้าวขาหมู
    3 หนังไก่ทอด
    4 ปลาหมึกย่าง  
16. ข้อใดปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
    1 ปล่อยให้เข้าห้องน้ำเอง
    2 จัดที่นอนบริเวณชั้นบน
    3 จัดที่นอนบริเวณชั้นล่าง
    4 พาไปเดินสวนสาธารณะตอนกลางวัน
17. เพราะเหตุใดจึงควรป้อนอาหารให้แก่ผู้ป่วย
    1 เพราะผู้ป่วยตักอาหารไม่ได้
    2 เพราะผู้ป่วยชอบให้คนเอาใจ
    3 เพราะทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย
    4 เพราะจะทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น
18. การกระทำใดทำให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น
    1 โต้เถียงกันทุกวัน
    2 แบ่งหน้าที่กันทำงานบ้าน
    3 พูดคุยแสดงความคิดเห็น
    4 เขียนจดหมายบอกความรู้สึกในใจ
19. ข้อใดไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
    1 อิจฉาริษยา
    2 มีน้ำใจให้กัน
    3 ช่วยกันทำงานบ้าน
    4 ปรึกษาปัญหาร่วมกัน
20. ข้อใดแสดงถึงการให้กำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัว
    1 พ่อให้เงินลูกเมื่อลูกถูกครูทำโทษ
    2 ดาวพูดเยาะเย้ยพี่ชายที่ถูกพ่อตำหนิ
    3 หญิงพูดปลอบใจน้องเมื่อน้องถูกแม่ดุ
    4 ชายล้อเลียนน้องเมื่อน้องนำปัญหามาปรับทุกข์
21. การวางแผนทำงานบ้านมีประโยชน์อย่างไร
    1 ลดค่าใช้จ่าย
    2 ทำให้งานเสร็จเร็ว
    3 ช่วยลดปริมาณงาน
    4 ประเมินผลงานได้ง่าย
22. ข้อใดเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการวางแผนทำงานบ้าน
    1 ทำงานที่ซับซ้อน
    2 ทำงานให้ทันเวลา
    3 ทำงานตามระบบและขั้นตอน
    4 ทำงานตามความคิดสร้างสรรค์
23. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนทำงานบ้าน
    1 การลงมือทำงาน
    2 การเขียนแผนการทำงาน
    3 การประเมินผลการทำงาน
    4 การจัดแบ่งประเภทของงาน
24. งานบ้านข้อใดจัดเป็นแผนงานประจำสัปดาห์
    1 ซักผ้า
    2 ซักมุ้ง
    3 เก็บผ้า
    4 จัดตู้เสื้อผ้า
25. เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดก่อนนำมาใช้งานควรทำอย่างไร
    1 นำไปล้างน้ำ
    2 ศึกษาวิธีใช้งาน
    3 ทดสอบคุณภาพ
    4 ตรวจสอบส่วนที่ชำรุด
26. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือเช็ดและถู
    1 ผ้า
    2 ฟองน้ำ
    3 ไม้ถูพื้น
    4 ไม้กวาดขนไก่  
27. “นภาต้องการทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร”  นภาควรเลือกใช้เครื่องมือใด
    1 น้ำสบู่
    2 น้ำยาล้างจาน
    3 น้ำยาขัดโลหะ
    4 น้ำผสมผงซักฟอก
28. ใครปฏิบัติถูกต้อง
    1 โอใช้ผงซักฟอกล้างจาน
    2 แอมใช้น้ำสบู่ซักผ้าขนหนู
    3 อ้อมใช้น้ำยาขัดพื้นเช็ดกระจก
    4 เอ๋ใช้น้ำยาขัดหนังเช็ดเครื่องเงิน
29. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดห้องนอน
    1 กวาดฝุ่นใต้เตียงนอน
    2 ปัดฝุ่นด้วยไม้กวาดขนไก่
    3 ปัดหยากไย่บนเพดานห้อง
    4 ถูพื้นด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด
30. ก๊อกน้ำและอ่างล้างหน้าควรทำความสะอาดอย่างไร
    1 ขัดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำสบู่
    2 ขัดด้วยฟองน้ำชุบน้ำผงซักฟอก
    3 ขัดด้วยแผ่นขัดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
    4 ขัดด้วยแปรงลวดชุบน้ำยาล้างห้องน้ำ
31. การจัดตกแต่งบ้านวิธีใดที่คำนึงถึงความสวยงาม
    1 วางเครื่องเบญจรงค์ในตู้โชว์
    2 ประดิษฐ์โคมไฟจากเศษวัสดุ
    3 นำเก้าอี้หวายมาตกแต่งในเรือนไม้
    4 ติดผ้าม่านลายดอกไม้ในห้องรับแขก
32. ข้อใดไม่คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดตกแต่งบ้าน
    1 นำโคมไฟมาตกแต่งในห้องนอน
    2 นำไม้ไผ่มาตกแต่งในสวนหลังบ้าน
    3 นำเครื่องหวายมาตกแต่งในห้องน้ำ
    4 นำเซรามิกมาตกแต่งในห้องรับแขก
33. “นุสเลือกซื้อเครื่องใช้ในท้องถิ่นมาจัดตกแต่งบ้าน” นุสปฏิบัติตรงกับหลักการจัดตกแต่งบ้านข้อใด
    1 ความสวยงาม
    2 ความประหยัด
    3 ความเหมาะสม
    4 ความคิดสร้างสรรค์
34. ห้องที่มีผนังทึบควรจัดวางเครื่องเรือนอย่างไร
    1 จัดวางเป็นจุด
    2 จัดวางชิดผนัง
    3 จัดวางแนวเฉียง
    4 จัดวางไว้กลางห้อง
35. การจัดตกแต่งโดยใช้ต้นไม้มีวิธีการอย่างไร
    1 นำไปบูชาพระ
    2 นำไปลอยน้ำในอ่าง
    3 นำไปวางตามมุมห้อง
    4 นำไปแขวนใกล้ประตู
36. การตรวจรอยชำรุดเสียหายของเครื่องอุปโภคบริโภคจัดเป็นการปฏิบัติตามหลักการใช้และเก็บรักษาเครื่องอุปโภคบริโภคข้อใด
    1 ศึกษาวิธีการใช้งาน
    2 จัดเก็บให้ถูกที่ถูกวิธี
    3 ดูแลรักษาและซ่อมแซม
    4 เลือกใช้ให้เหมาะกับหน้าที่การใช้งาน  
37. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเงินหลังการใช้งาน
    1 ล้างด้วยผงซักฟอก
    2 รีบเก็บใส่ถุงพลาสติกทันที
    3 ล้างด้วยน้ำยาขัดเงินโดยเฉพาะ
    4 ใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ล้าง แล้วขัดให้สะอาด
38. การใช้หลอดไฟฟ้าในข้อใดไม่ปลอดภัย
    1 ใช้พลาสติกปิดคลุมหลอดไฟฟ้า
    2 ออกห่างจากหลอดไฟเรืองแสงที่แตก
    3 ปล่อยให้มีไฟกะพริบจนหัวหลอดไฟฟ้าเป็นสีแดง
    4 ปลดวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่
39. ใครใช้ตู้เย็นได้ประหยัดพลังงานมากที่สุด
    1 นุชใช้ตู้เย็นสองประตู
    2 แซมใช้ตู้เย็นประหยัดไฟหมายเลข 1
    3 พ่อมีลูก 5 คน จึงเลือกใช้ตู้เย็นขนาด 2.5 ลูกบาศก์ ฟุต (คิว)
    4 แตงโมเปิดตู้เย็นเฉพาะตอนที่จะนำอาหารแช่แข็งมาทำกับข้าว
40. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกเสมอ
    2 ควรเสียบเต้าเสียบไว้กับเต้ารับทั้งวัน
    3 หยุดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเสียงผิดปกติ
    4 ควรติดตั้งสวิตช์ปิด–เปิด และเต้ารับให้หลวมอยู่เสมอ
41. หนูแหม่มรูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ำ ควรเลือกซื้อ เสื้อผ้าตามข้อใด
    1 ผ้าไม่มีลาย สีอ่อน
    2 ผ้าลายดอกเล็ก สีเทา
    3 ผ้าลายตามขวาง สีอ่อน
    4 ผ้าระบายลูกไม้โปร่ง สีหม่น
42. คนผิวขาวควรเลือกซื้อเสื้อผ้าสีใด
    1 สีเข้ม
    2 สีอ่อน
    3 สีหม่น
    4 สีใดก็ได้
43. การไปงานขึ้นบ้านใหม่ควรแต่งกายอย่างไร ให้เหมาะสม
    1 แต่งกายขาว–ดำ
    2 แต่งกายชุดดำทั้งชุด
    3 แต่งกายด้วยชุดสีหม่น
    4 แต่งกายด้วยชุดสีสดใส
44. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
    1 การคำนวณราคา
    2 การเลือกสีและแบบ
    3 การเลือกสถานที่ซื้อ
    4 การตรวจสอบคุณภาพ
45. ข้อใดเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
    1 อ่านป้ายราคา
    2 อ่านป้ายโฆษณา
    3 สอบถามพนักงาน
    4 ตรวจสอบกับเพื่อน
46. ใครมีมารยาทที่ดีในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
    1 ปูวางเสื้อที่ลองแล้วไว้บนพื้น
    2 จินทำเสื้อตกแต่ให้พนักงานขายเก็บ
    3 แบมทำเสื้อที่ลองขาดแล้วแขวนเก็บไว้
    4 อ้อมยื่นเสื้อให้พนักงานขายหลังจากดูแล้ว  
47. ชมพู่มีขนาดเอวเล็กกว่าสะโพกควรเลือกซื้อกระโปรงอย่างไร
    1 เลือกขนาดเท่าเอว
    2 เลือกขนาดพอดีตัว
    3 เลือกขนาดเท่าสะโพก
    4 เลือกขนาดตามความชอบ
48. ข้อใดคือวิธีการเลือกซื้อกางเกงที่ถูกต้อง
    1 เลือกขนาดที่คับพอดีตัว
    2 เลือกเป้ากางเกงที่เย็บแบบตึง
    3 เลือกขอบเอวกางเกงที่มีผ้าทาบ
    4 เลือกแบบกางเกงที่ไม่ต้องสอยชาย
49. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ทำเครื่องหมายในการตัดเย็บเสื้อผ้า
    1 ดินสอ
    2 เข็มมือ
    3 ลูกกลิ้ง
    4 กระดาษกดรอย
50. เครื่องใช้ชนิดใดใช้งานต่างจากพวก
    1 ลูกกลิ้ง
    2 หมอนปักเข็ม
    3 ชอล์กเขียนผ้า
    4 กระดาษกดรอย
51. ถ้าต้องการรีดส่วนเว้าหรือส่วนโค้งของเสื้อผ้าควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
    1 ที่รองรีด
    2 หมอนปักเข็ม
    3 หมอนรองรีด
    4 ไม้โค้งสะโพก
52. เครื่องมือกลุ่มใดมีวิธีเก็บรักษาต่างกัน
    1 สายวัด ไม้โค้ง
    2 กรรไกร ลูกกลิ้ง
    3 เข็มหมุด เข็มจักร
    4 ชอล์กเขียนผ้า กระดาษกดรอย
53. เสื้อผ้าที่มีรอยขาดเป็นช่องขนาดใหญ่ควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด
    1 การปะ
    2 การชุน
    3 การสอย
    4 การติดกระดุม
54. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการดัดแปลงเสื้อผ้า
    1 ออกแบบ
    2 เลือกวิธีการดัดแปลง
    3 เตรียมเครื่องมือการตัดเย็บ
    4 เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง
55. เสื้อผ้าที่ขาดเป็นรูเล็ก ๆ ควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด
    1 การปะ
    2 การชุน
    3 การสอย
    4 การติดกระดุม
56. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดัดแปลงกระโปรงยาวให้เป็นกระโปรงสั้น
    1 วัดตัว
    2 ออกแบบกระโปรง
    3 เลือกวิธีการดัดแปลง
    4 สอยชายกระโปรงให้เรียบร้อย  
57. การนำเสื้อตัวเก่ามาทำเป็นผ้ากันเปื้อนเป็นการดัดแปลงเพื่อจุดประสงค์ใด
    1 ความสวยงาม
    2 ตกแต่งเพิ่มเติม
    3 หลีกหนีความจำเจ
    4 เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย
58. สิ่งใดนิยมนำมาตกแต่งชายกระโปรง
    1 ริบบิ้น
    2 ผ้ากุ๊น
    3 ลูกไม้
    4 กระดุม
59. เสื้อผ้าชนิดใดเหมาะจะใช้ตกแต่งเพิ่ม
    1 เสื้อเก่า สีพื้น
    2 เสื้อใหม่ สีพื้น
    3 เสื้อใหม่ สีสดใส
    4 เสื้อเก่ามีรอยชำรุด
60. การดัดแปลงกางเกงขายาวที่มีรอยขาดที่หัวเข่าให้เป็นกางเกงขาสั้นควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
    1 เย็บปลายขา
    2 ปะตรงรอยขาด
    3 ชุนตรงรอยขาด
    4 ตัดขากางเกงเหนือรอยขาด

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1.  การดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องอุปโภคบริโภคมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด  
2.  หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
..............................................
 เฉลยข้อสอบกลางภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1      1.  1      2.  1      3.  4      4.  4      5.  1      6.  2      7.  4      8.  2      9.  4    10.  3
    11.  2    12.  4    13.  3    14.  4    15.  1    16.  3    17.  4    18.  3    19.  1    20.  3
    21.  2    22.  3    23.  4    24.  4    25.  2    26.  4    27.  2    28.  2    29.  3    30.  2
    31.  4    32.  3    33.  2    34.  4    35.  3    36.  3    37.  4    38.  3    39.  4    40.  3
    41.  2    42.  4    43.  4    44.  1    45.  1    46.  4    47.  2    48.  3    49.  2    50.  2
    51.  3    52.  1    53.  1    54.  1    55.  2    56.  4    57.  4    58.  3    59.  1    60.  4
ตอนที่ 2
     1.   จำเป็น เพราะทำให้เครื่องอุปโภคบริโภคมีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่าย
     2.    1. เลือกใช้วิธีการซ่อมแซมและดัดแปลงให้เหมาะสม
            2. ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้
            3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะกับเนื้อผ้า
            4. เตรียมเครื่องมือให้พร้อม
            5. คำนึงถึงความคุ้มค่า

ไม่มีความคิดเห็น: