ข้อสอบการงาน ม.1

                                                 ข้อสอบการงาน ม.1
  หน่วยการเรียนรู้สาระการงานอาชีพ ม.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการทำงาน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใดมีความสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
   ก.   การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม                           ข.   กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   ค.   ความมีใจรักในการทำงาน                                      ง.   ถูกทุกข้อ

             2.   ข้อใดหมายถึงการวิเคราะห์งาน
   ก.   เด็กชายบอลปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน
   ข.   เด็กหญิงแหม่มประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอย
   ค.   เด็กหญิงส้มตัดสินใจเลือกทำไข่เค็มดองเกลือ เพราะใช้งบประมาณน้อย และวัสดุหาง่าย
   ง.   เด็กชายเบน แอบเลี้ยงปลากัดไว้ในเรือนเพาะชำของโรงเรียน เพราะใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยง

             3.   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์มักใช้กระบวนการทำงานใด
   ก.   ทักษะกระบวนการทำงาน                                      ข.   กระบวนการแก้ปัญหา
   ค.   กระบวนการกลุ่ม                                                     ง.   ถูกทุกข้อ

             4.   อะไรเป็นปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของการทำงานกลุ่ม
   ก.   ความสามารถของผู้นำกลุ่ม
   ข.   ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
   ค.   ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
   ง.   ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน

5.  นักเรียนควรประเมินผลการทำงานอย่างไร
   ก.   ประเมินขณะปฏิบัติงานเท่านั้น
   ข.   ประเมินหลังการปฏิบัติงาน
   ค.   ประเมินระหว่างปฏิบัติงานและหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
   ง.   ประเมินผลช่วงใดก็ได้ตั้งแต่รวมกลุ่มกันทำงาน
            
6.         การประเมินผลงาน มีประโยชน์อย่างไร
   ก.   ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไป
   ข.   ทำให้การทำงานเป็นไปตามแผนงาน
   ค.   ผลของงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
   ง.   การทำงานตรงตามกำหนดเวลา

             7.   การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีประโยชน์อย่างไร
   ก.   เป็นการสร้างลักษณะของผู้นำกลุ่ม                      ข.   ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่ม
   ค.   ทำงานเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนด                         ง.   ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม

             8.   นักเรียนปฏิบัติตามข้อใด จึงถือว่ามีความเสียสละ
   ก.   เลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนผู้อื่น
   ข.   เมื่อนัดประชุมกลุ่ม นักเรียนมาช้าอยู่เสมอ
   ค.   ทำงานที่ตนรับผิดชอบให้เสร็จก่อนเพื่อนในกลุ่ม
   ง.   รับฟังความคิดเห็นและยอมรับเสียงข้างมากของสมาชิกในกลุ่ม

             9.   ข้อใดหมายถึงทักษะกระบวนการทำงาน
   ก.   การทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละบุคคล
   ข.   การใช้หลักการอธิบายการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ความจริง
   ค.   เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   ง.   การตัดสินใจแก้ปัญหาภายใต้ทางเลือกต่างๆ
  
             10.             การกระทำในข้อใด เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
   ก.   กำหนดแผนงานใหม่ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น
   ข.   ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
   ค.   หัวหน้ากลุ่มพิจารณาและตัดสินใจแก้ปัญหาเพียงลำพัง
   ง.   พิจารณาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์และประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดูแลรักษาบ้าน

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
               
             1.   เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนการทำงานบ้าน
                   ก.  เพื่อให้งานบ้านเสร็จเร็ว
                   ข.  เพื่อให้บ้านสวยงามน่าอยู่
                   ค.  เพื่อฝึกให้มีวินัยในการทำงาน
                   ง.   เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน
             2.   ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนการทำงานบ้านได้ถูกต้อง
                   ก.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน
                   ข.  ทำให้สมาชิกในบ้านเกิดความสามัคคี
                   ค.  ทำให้บรรยากาศในบ้านเอื้อต่อสุขภาพ
                   ง.   เพื่อให้ทำงานบ้านได้สำเร็จหลายอย่าง ในเวลา 1 วัน

             3.   กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ข้อใด
                   ก.  รับประทานอาหารเช้า                                              ข.   ดูโทรทัศน์
                   ค.  ซักเสื้อผ้า                                                                     ง.   แปรงฟัน

             4.   งานบ้านประเภทใด ที่ต้องทำทุกวัน
                   ก.  ซักผ้าเช็ดตัว ซักเสื้อผ้า
                   ข.  เช็ดเตาแก๊สให้สะอาด ทิ้งขยะ
                   ค.  ล้างมุ้งลวด เช็ดกระจกหน้าต่าง
                   ง.   เช็ดถูชุดรับแขก กวาดหยากไย่

             5.   งานบ้านประเภทใด ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้
                   ก.  การกำจัดขยะมูลฝอย                                 ข.   การล้างท่อระบายน้ำ
                   ค.  การเปลี่ยนหลอดไฟ                                                  ง.   การล้างขัดห้องน้ำ
             6.   เก้าอี้ที่บุด้วยหนัง ควรทำความสะอาดอย่างไร
                   ก.  ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น แล้วเช็ดให้ทั่วด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำยาขัดหนัง
                   ข.  ใช้ผ้าแห้งปัดฝุ่นออกก่อนแล้วใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดหนังขัดเบาๆ ให้ทั่ว
                   ค.  ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าปัดฝุ่น เช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ
                   ง.   ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดถูให้ทั่ว

             7.   ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้ทำความสะอาดพื้นที่มีลักษณะใด
                   ก.  พื้นแข็งและเรียบ                                                       ข.   พื้นไม้ปาร์เก้
                   ค.  พื้นดิน พื้นขรุขระ                                                     ง.   พื้นหินอ่อน

             8.   วัสดุในข้อใด เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นห้องครัวที่สกปรกมาก
                   ก.  น้ำยาขัดห้องน้ำ                                                          ข.   น้ำผสมสบู่อ่อน
                   ค.  น้ำยาฆ่าเชื้อ                                                                 ง.   น้ำผสมผงซักฟอก

             9.   น้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวใช้ทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภทใด
                   ก.  เครื่องเรือนที่ทำด้วยเหล็ก
                   ข.  เครื่องเรือนที่ทำด้วยทองเหลือง
                   ค.  เครื่องเรือนที่ทำด้วยอะลูมิเนียม
                   ง.   เครื่องเรือนที่ทำด้วยสเตนเลส

             10.       ในการวางแผนการทำงานบ้าน ควรทำข้อใดเป็นลำดับสุดท้าย
                   ก.  การปฏิบัติงาน                                                            ข.   ประเมินผลการทำงาน
                   ค.   กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย                 ง.   การปรับปรุงพัฒนาการทำงานครั้งต่อไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
               
             1.   ข้อใดเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน
   ก.   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
   ข.   นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในกลุ่ม
   ค.   นักเรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
                   ง.   นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปฏิทินการปฏิบัติงาน
2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่างกันอย่างไร
      ก.   เหมือนกัน ไม่แตกต่าง
   ข.   เป้าหมาย จะเขียนระบุคุณภาพและจำนวนของผลผลิตที่ได้
   ค.   วัตถุประสงค์ จะเขียนระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น
   ง.   เป้าหมาย เน้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.  ข้อใดเป็นผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป
   ก.   ถั่วงอก                                                                        ข.   ถั่วเขียว
   ค.   สับปะรดกวน                                                            ง.   มะขามหวาน

4.  วัตถุดิบในข้อใด ที่สามารถแปรรูปด้วยวิธีการเชื่อมได้
   ก.   มันสำปะหลัง                                                            ข.   ไข่เป็ด
   ค.   แตงโม                                                                        ง.   หมูหวาน

5.  อาหารหมู่ใด ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
                   ก.   หมู่ที่ 4                                                                        ข.   หมู่ที่ 3                                          
                   ค.   หมู่ที่ 2                                                                        ง.   หมู่ที่ 1


6.  อาหารหมู่ใด ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ
                   ก.   หมู่ที่ 4                                                                        ข.   หมู่ที่ 3                                          
                   ค.   หมู่ที่ 2                                                                        ง.   หมู่ที่ 1

7.  การต้มอาหารให้สุกจนเปื่อยนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง เรียกว่า วิธีการใด
   ก.   การต้ม                                                                        ข.   การเคี่ยว                       
      ค.   การตุ๋น                                                                        ง.   การนึ่ง

8.  ข้อใดเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารประเภทผัก
   ก.   ควรหั่นผักให้เสร็จก่อน จึงนำไปล้างทำให้สะอาด
   ข.   ไม่ควรหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆ และอย่าหั่นทิ้งไว้นาน
   ค.   การต้มหรือผัดผัก ควรตั้งไฟนานๆจนผักเปื่อย
   ง.   การล้างผักควรใช้มือขยี้ที่ใบผักเบาๆ
9.  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ควรคำนึงถึงหลักในข้อใด
   ก.   เลือกใช้ผลผลิตที่สุกงอมจัดมากๆ
   ข.   คำนึงถึงรสชาติมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ
   ค.   เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร
   ง.   ไม่มีข้อใดถูก

10.เนื้อเค็ม เป็นการแปรรูปอาหารวิธีใด
   ก.   การตากแห้ง                                                              ข.   การดองเค็ม                 
   ค.   การทำเค็ม                                                                  ง.   การแช่อิ่ม


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
               
             1.   วัสดุในข้อใดที่นำมาทำงานประดิษฐ์ได้
   ก.   จาก                                                                              ข.   เตยหอม
   ค.   มะพร้าว                                                                     ง.   ปาล์ม

2.  นักเรียนสามารถนำส่วนใดของกระจูดมาทำงานประดิษฐ์
      ก.   ลำต้น                                                                          ข.   ดอก
   ค.   ใบ                                                                                                ง.   ผล

3.  วัสดุข้อใด ที่พบมากในป่าจังหวัดอุบลราชธานี
   ก.   มะพร้าว                                                                     ข.   หวาย
   ค.   ลาน                                                                             ง.   กล้วย

4.  วัสดุในข้อใด สามารถนำมาทำเป็นเชี่ยนหมากได้
   ก.   ลาน                                                                             ข.   ผักตบชวา
   ค.   กระจูด                                                                        ง.   ย่านลิเภา

5.  ถ้านักเรียนต้องการวัดความสูงของตู้เสื้อผ้า นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ข้อใด
                   ก.   ไม้เมตร                                                                      ข.   สายวัด                                           
                   ค.   ตลับเมตร                                                                   ง.   ไม้บรรทัด 36 นิ้ว6.  นักเรียนควรคำนึงถึงเรื่องใดในการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทำงานประดิษฐ์
                   ก.   ความทนทานของเครื่องมือ                                                                   
                   ข.   เป็นวัสดุที่หายากในท้องถิ่น                                  
                   ค.   ข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์                                                              
                   ง.   การชำรุดเสียหายของเครื่องมือ
7.  เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปทรง ได้แก่ข้อใด
   ก.   คีมตัด สว่านมือ                                                        ข.   กรรไกรตัดโลหะ  คีม                
      ค.   เลื่อยฉลุ  มีดหั่น                                                       ง.   คีมตัด  ค้อนเหล็ก

8.  ก่อนใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์ทุกครั้ง ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก
      ก.  ศึกษาวิธีใช้และข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์
      ข.  ตรวจดูอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   ค.  หยอดน้ำมันหล่อลื่นทุกครั้งก่อนใช้
   ง.   เช็ดปัดฝุ่นด้วยผ้าแห้ง

9.  สิ่งประดิษฐ์ตามวัฒนธรรมประเพณี คือข้อใด
   ก.   ชะลอม
   ข.   กระจาด
   ค.   เชี่ยนหมาก
   ง.   กระทงกลีบใบตอง

             10.วัสดุในข้อใดที่ไม่ใช่วัสดุที่มาจากท้องถิ่น
   ก.   เชือกปอ                                                                      ข.   เปลือกหอย                  
   ค.   เกล็ดปลา                                                                    ง.   เม็ดโฟมหน่วยการเรียนรู้ที่  5   โลกของอาชีพ

1.  ข้อใดเป็นอาชีพประเภทการผลิต เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้าน
   ก.   อาชีพทำเทียนหอมไล่ยุง                                        ข.   อาชีพปลูกไม้ประดับ
      ค.   อาชีพทำกรอบรูป                                                     ง.   อาชีพทำของที่ระลึก

             2.   อาชีพการให้บริการ ได้แก่ข้อใด
   ก.   ตัดหญ้า  ตกแต่งสวนในบ้าน                                 ข.   ตกแต่งกระถางให้สวยงาม
   ค.   เปิดร้านขนมเบเกอรี่                                                ง.   ประดิษฐ์โคมไฟ

             3.   นักเรียนมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างไร
   ก.   ศึกษาข้อมูลงานจากสถานที่ประกอบการหรือสื่อมวลชน
   ข.   เป็นอาชีพที่ตนเองมีพื้นฐานความถนัด
   ค.   เป็นอาชีพที่มั่นคง และสุจริต
   ง.   ถูกทุกข้อ

             4.   นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างไร
   .   เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
   .   ฝึกทักษะอาชีพประเภทการขายสินค้าบ่อยๆ
   .   ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
                   ง.   การเลือกเรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตามความสามารถ

5.  องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเลือกอาชีพ คือข้อใด
   ก.   เป็นอาชีพที่ตนเองถนัด มีความมั่นคงและสุจริต
   ข.   เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับและมีผลตอบแทนสูง
   ค.   เป็นอาชีพที่ครอบครัวทำสืบทอดกันมา
   ง.   เป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต

             6.   ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความล้มเหลว
   ก.   ผู้ประกอบอาชีพมีความเกียจคร้าน                       
   ข.   ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือท้องตลาด
   ค.   เป็นอาชีพที่มีคู่แข่งในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
   ง.   ผู้ประกอบอาชีพไม่มีความถนัดในอาชีพเป็นพื้นฐาน

             7.   การศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่นำไปประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างไร
   ก.   ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ                       
   ข.   ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ
   ค.   ใช้ในการวางแผนเลือกศึกษาต่อ                          
   ง.   ถูกทุกข้อ

             8.   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างไร
   ก.   ศึกษาข้อมูลลักษณะงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร
   ข.   ศึกษาลักษณะงานในอาชีพจากสถานประกอบการจริง
   ค.   พิจารณาความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง
   ง.   พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทำงาน

             9.   ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประกอบอาชีพสุจริต
   ก.   ความยุติธรรม                                                            ข.   ความขยันและอดทน
   ค.   ความเมตตากรุณา                                                     ง.   ความเห็นแก่ตัว

             10.             การสร้างอาชีพของนักเรียนในวัยเรียน มีความสำคัญอย่างไร
   ก.   เป็นการสำรวจความพร้อมของตนเอง
   ข.   เป็นการฝึกฝนทักษะกระบวนการทำงาน
   ค.   เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน
   ง.   เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจ และความถนัด

ไม่มีความคิดเห็น: