แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ม.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1  ชุดที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 1 ตอน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 60 ข้อ  
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที
ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

 ..................................................
1. โครงสร้างที่เล็กที่สุดของร่างกายเรียกว่าอะไร
1 เซลล์      
2 ระบบ      
3 อวัยวะ
4 เนื้อเยื่อ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 ระบบประสาทจะประกอบด้วยสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท
2 ระบบต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเท่านั้น
3 ระบบต่อมไร้ท่อช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วน
4 ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนไปตามเส้นประสาทและไขสันหลัง
3. ผิวสมองชั้นนอกเรียกว่าอะไร
1 เกรย์แมตเตอร์
2 พิงค์แมตเตอร์  
3 กรีนแมตเตอร์
4 ไวท์แมตเตอร์
4. ข้อใดคือส่วนประกอบของสมอง
1 ไขสันหลัง
2 เส้นประสาท  
3 ต่อมคาวเปอร์
4 ไฮโพทาลามัส
5. โครงสร้างสมองส่วนใดเมื่อเข้าสู่ช่วงของการเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่จะบางลง
1 พอนด์      
2 ไวท์แม็ตเตอร์
3 ไฮโพทาลามัส
4 เกรย์แม็ตเตอร์
6. โครงสร้างสมองจะมีการพัฒนาที่เต็มที่เมื่ออายุเท่าไร
1 12 ปี      
2 17 ปี      
3 20 ปีขึ้นไป
4 แล้วแต่กรรมพันธุ์
7. ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นผิวชั้นนอกของสมองที่บางลง  
1 เกิดในเพศชายเร็วกว่าเพศหญิง
2 เกิดในเพศหญิงเร็วกว่าเพศชาย
3 เกิดทั้งในเพศชายและเพศหญิงพร้อมกัน
4 ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
8. จากคำตอบข้อ 7 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นอย่างไร
1 วัยรุ่นหญิงฉลาดกว่าวัยรุ่นชาย
2 วัยรุ่นชายฉลาดกว่าวัยรุ่นหญิง
3 วัยรุ่นหญิงเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยรุ่นชาย               
4 วัยรุ่นชายเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เร็วกว่าวัยรุ่นหญิง
9. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในสมองของวัยรุ่นในส่วนใดที่ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมชอบเสี่ยงและมักเกิดความว้าวุ่นใจ
1 ส่วนของเส้นประสาท
2 ส่วนของสมองชั้นนอก
3 ส่วนของสมองส่วนหน้า
4 ส่วนของรอยหยักของสมอง
10. จากปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อ 9 นักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
1 พยายามหาความรู้ในเรื่องเพศ
2 พยายามปลีกตัวออกจากสังคม
3 หาทางระบายออกโดยการเที่ยวเตร่
4 พยายามคิดใช้เหตุผลประกอบกระบวนการคิดเพิ่มขึ้น
11. เพราะเหตุใดการทดลองเสพสารเสพติดของวัยรุ่นจึงมีโอกาสได้รับผลกระทบมากกว่าวัยผู้ใหญ่
1 เพราะจิตใจของวัยรุ่นอ่อนแอกว่า
2 เพราะสมองของวัยรุ่นสะสมสารพิษได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่
3 เพราะสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นมีระดับต่ำกว่าวัยผู้ใหญ่
4 เพราะโครงสร้างทางสมองในช่วงวัยรุ่นจะตอบสนองต่อฤทธิ์ของสารเสพติดได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่
12. จากปัญหาในข้อ 11 เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนักเรียนคิดว่าวัยรุ่นควรปฏิบัติอย่างไร
1 ไม่ทดลองสารเสพติด
2 ไม่ติดต่อกับผู้เสพสารเสพติด
3 ปรึกษาและพุดคุยกับผู้เคยเสพสารเสพติด
4 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสารเสพติดทุกชนิด
13. “สุปราณี ชอบนั่งเหม่อลอย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว มักนอนไม่หลับและรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า” จากข้อความดังกล่าว นิตยาเสี่ยงต่อการเกิดโรคใด
1 โรคไมเกรน   
2 โรคซึมเศร้า  
3 โรคอัลไซเมอร์
4 โรคขาดอาหาร
14. จากคำตอบในข้อ 13 นักเรียนคิดว่า มีสาเหตุสำคัญจากปัจจัยในเรื่องใด
1 กรรมพันธุ์ 
2 ปัญหาชีวิต 
3 ความผิดปกติของสมอง
4 ถูกทุกข้อ
15. ถ้านักเรียนต้องให้คำปรึกษาแก่สุปราณีจะให้คำแนะนำอย่างไร
1 ควรไปปรึกษากับสูตินรีแพทย์
2ปลงเถอะเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ
3 ควรไปปรึกษากับแพทย์ทางจิตเวช
4 ควรไปปรึกษากับแพทย์ทางอายุรกรรม
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
1 ส่งผลให้วัยรุ่นมีสิวขึ้นที่ใบหน้า
2 ส่งผลให้วัยรุ่นชายมีขนขึ้นหน้าอก
3 ส่งผลให้วัยรุ่นชายมีลักษณะแตกต่างกับวัยรุ่นหญิง
4 ส่งผลให้วัยรุ่นชายมีลักษณะของช่วงไหล่ที่กว้างและสะโพกที่แคบ
17. การขาดฮอร์โมนชนิดใดที่ส่งผลทำให้   กระบวนการเผาผลาญอาหารเกิดความผิดปกติ
1 โกนาดโดโทปิก
2โปรเจสเตอโรน
3 กลูโคคอร์ติคอยด์
4 มิเนราโลคอร์ติคอยด์
18. ข้อใดแสดงถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องขณะมีประจำเดือน
1 อยู่บ้านเฉย ๆ ไม่ไปโรงเรียน
2 สวมผ้าถุงอยู่กับบ้านตลอดเวลา
3 ไม่ลงอาบน้ำในคลองหรือในสระ
4 รับประทานยาแก้ปวดทุกครั้งที่มีประจำเดือน
19. ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับสิวฮอร์โมน
1 มักมีอาการอักเสบ
2 มักเกิดบริเวณใบหน้าและลำตัว
3 เป็นการทำงานของต่อมไทรอยด์
4  วัยรุ่นชายมักจะมีปัญหาดังกล่าวมากกว่าวัยรุ่นหญิง
20. ข้อใดคือผลกระทบของการรับประทานอาหารที่มีรสจัด
1 เกิดกลิ่นตัว
2เกิดสิวที่ใบหน้า
3 เกิดขนที่ใบหน้า
4 เกิดรอยผิวหมองคล้ำ
21. ความหมายของการปรับตัวคือข้อใด
1 การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
2 การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง ๆ
3 การเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต
4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
22. ใครไม่ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางในการปรับตัวของ    วัยรุ่นต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย
1 แตง ไปวิ่งที่สวนสาธารณะสัปดาห์ละ3 วัน
2 เจี๊ยบ ยอมรับว่าตนเองมีความสูงไม่เท่ากับเพื่อน
3 โบ สังเกตว่าตนเองรู้สึกเจ็บที่หน้าอกจึงไปปรึกษา แม่
4 หนิง ไม่ชอบอาบน้ำหลังกลับมาจากโรงเรียนเพราะรู้สึกเหนื่อย
23. ข้อใดเป็นวิธีการปรับตัวของวัยรุ่นให้เข้ากับครอบครัว
1 ทำตามที่พ่อแม่ต้องการ
2 ไม่แสดงการโต้แย้งทั้งที่ไม่มีเหตุผล
3 ฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เป็นอย่างดี
4 ให้ความเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง
24. คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางจิตใจเป็นเช่นไร
1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
3 มีความละเอียดรอบคอบ
4 ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
25. ข้อใดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น
1 ความดื้อรั้น
2 ความก้าวร้าว
3 ความวิตกกังวล
4 ไม่มีข้อใดถูก
26. ข้อใดคือแนวทางที่ถูกต้องในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
1 พยายามหาภาพโป๊เปลือยมาศึกษา
2 พยายามฝึกจิตใจให้มีความสงบ ร่าเริง
3 พยายามฝึกตนเองให้สู้คนโดยนัดชกต่อยกับเพื่อนโรงเรียนอื่น
4 ไม่มีข้อใดถูก
27. ข้อใดคือลักษณะทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจของวัยรุ่น
1 อารมณ์มั่นคง
2 ชอบอยู่ตามลำพัง
3 ไม่ชอบเพศตรงข้าม
4 ไม่มีความรู้สึกทางเพศ
28. ข้อใดคือความหมายของ “ทอมบอย”
1 ผู้ชายที่ชอบแต่งกายเป็นผู้หญิง
2 ผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน
3 ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน
4 ผู้หญิงที่มีลักษณะท่าทางและการแต่งกายคล้ายผู้ชาย
29. ผู้ชายที่มีแนวโน้มชอบเพศเดียวกันเรียกว่าอะไร
1 ดี้
2 เกย์
3 ทอม
4 เลสเบี้ยน
30. ข้อใดหมายถึงลักษณะบุคคลที่มีค่านิยมทางเพศที่มีความสุขเมื่อคู่นอนกระทำให้ตนเองเจ็บปวด
1 ซาดิสม์
2 เลสเบี้ยน
3 มาโซคิสม์
4 ไม่มีข้อใดถูกต้อง
31. บุคคลใดแสดงบทบาททางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1 ฝ้าย หยอกล้อเล่นกับโจ
2 หญิง ตะโกนเสียงดังใส่ตั้ม
3 อ้น เสียสละเก้าอี้นั่งให้แก่ฟ้า
4 ต่อ เขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้านุ่น
32. ข้อใดคือลักษณะของเกย์กลาย
1 ชอบเพศเดียวกัน
2 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น
3 มีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง
4 ไม่มีข้อใดถูกต้อง
33. คำนิยามของการมีเพศสัมพันธ์คือข้อใด
1 การร่วมประเวณี
2 การกอดกันของผู้ชายและผู้หญิง
3 การแสดงพฤติกรรมแห่งความสัมพันธ์ทางเพศต่อกัน
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
34. ข้อใดคือความหมายของทักษะการตัดสินใจ
1 ความคิดรวบยอด
2 การพิจารณาใคร่ครวญอย่างถ่องแท้
3 การคิดหาเหตุผลความเป็นไปของแต่ละสิ่ง
4 ความสามารถที่บุคคลจะเลือกกระทำหรือไม่กระทำ
35. ข้อใดจัดเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่หมาะสม
1 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ
2 การมีเพศสัมพันธ์หลังแต่งงาน
3 การมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร
4 ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับสิ่งเร้าได้ถูกต้องที่สุด
1 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด
2 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้น้อยกว่าสิ่งเร้าภายนอก
3 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าสิ่งเร้าภายนอก
4 สิ่งเร้าภายในและภายนอกทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้เท่า ๆ กัน
37. การลูบคลำภายนอกสามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละเท่าไร
1 ร้อยละ 10
2 ร้อยละ 60
3 ร้อยละ 80
4 ร้อยละ 100
38. สมยศ อายุ 16 ปีโอบกอดสมหญิงที่ห้องน้ำหลังโรงเรียน แสดงว่าสมยศเป็นเช่นไร
1 สมยศชายรักสมหญิง
2 สมยศล่อลวงสมหญิง
3 สมยศกับสมหญิงรักกัน
4 สมยศไม่ให้เกียรติสมหญิง
39. ข้อใดให้คำนิยามของปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกต้องที่สุด
1 การถูกเอาเปรียบทางเพศ
2 การกระทำเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
3 การกระทำใด ๆ ทางกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว  โดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
4 ผลกระทบที่เกิดจากการมีบุคคลถูกกระทำในลักษณะของการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลอื่น
40. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่หมาะสมใดส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นมากที่สุดในปัจจุบัน
1 การติดเชื้อเอดส์
2 การเกิดปัญหาของอารมณ์แปรปรวน
3 การเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
4 การเกิดปัญหาผู้ออกจากระบบการศึกษากลางภาคเรียน
41. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ถือว่าเป็นการ เคลื่อนไหวที่ที่บุคคลทั่วไปใช้ในการดำเนินชีวิต
1 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2 การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
3 การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
4 การเคลื่อนไหวแบบประกอลอุปกรณ์
42. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
1 การเดินรอบสนาม
2 การทุ่มคู่ต่อสู้ในกีฬายูโด
3การรับส่งไม้ในกีฬาวิ่งผลัด
4 การชู้ตลูกบาสเกตบอลลงในห่วง
43. สภาพอากาศแบบใดทำให้เคลื่อนไหวได้ในระยะเวลายาวนานที่สุด
1 อากาศร้อน  
2 อากาศหนาว  
3 อากาศอบอุ่น
4 ฝนตกชุ่มชื้น
44. นิตยามีรูปร่างอ้วนเคลื่อนไหวลำบาก จิรวดีมีปัญหาการเคลื่อนไหวจากปัจจัยในด้านใด
1 ปัจจัยด้านตัวบุคคล
2 ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู
3 ปัจจัยด้านพันธุกรรม
4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
45. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว
1 ทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง
2 ทำให้เกิดความกังวลในขณะเคลื่อนไหว
3 ช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
4 เป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
46. ข้อใดหมายถึงการเดิน
1 การยกเท้าสูงจากพื้น
2 การใช้เท้าดันตัวให้ลอย
3 การวิ่งย่ำเท้าขึ้นลงซ้ายและขวาเป็นจังหวะ
4 การก้าวเท้าซ้ายและขวาไปข้างหน้าสลับกัน
47. ข้อใดคือทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่
1 การเดินในระนาบพื้น
2 การเลี้ยงลูกบอลอ้อมหลัก
3 การก้มตัวแล้วเดินไปข้างหน้า
4 การก้มตัวแล้วกระโดดสองเท้าไปข้างหน้า
48. การเดินในระนาบพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายสมดุลควรปฏิบัติอย่างไร
1  การเดินในระนาบพื้นเคลื่อนที่จากหัวเข่า
2 เหวี่ยงแขนและเท้าข้างเดียวกันไปพร้อมกัน
3  ลำตัวต้องตั้งตรง และเป็นแนวตั้งฉากกับพื้นตลอดเวลา
4 ให้น้ำหนักตัวตกบนส้นเท้าข้างที่ก้าวไปแตะพื้นข้างหน้าก่อน
49. ข้อใดเป็นความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 นายโต้ง เล่นเจตสกีเดือนละ 1 ครั้ง
2 เด็กชายวิวัฒน์ เดินไปโรงเรียนทุกวัน
3 นางสาวสมาพร เต้นแอโรบิกอาทิตย์ละ 5 วัน
4 คุณตาโอภาส พรวนดินต้นไม้รอบบ้านทุกวัน
50. การเดินเร็วเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใด
1 แบบต้านน้ำหนัก
2 แบบใช้ออกซิเจน
3 แบบไม่ใช้ออกซิเจน
4 แบบต้านความเร็วคงที่
51. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ที่ควรให้ความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 สำรวจความพร้อมของร่างกาย
2 กำหนดปริมาณการออกกำลังกาย
3 ตั้งเป้าหมายของการออกกำลังกาย
4 กำหนดโปรแกรมการออกกำลังกาย
52. กรณีใดที่ฝนควรงดออกกำลังกายชั่วคราว
1 หลังจากหายป่วยใหม่ ๆ
2 อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด
3 รับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
4 ถูกทุกข้อ
53. หากฝนต้องการเพิ่มความหนักในการวิ่งในกรณีที่มีเวลาในการวิ่งออกกำลังกายเท่าเดิมควรเพิ่มในข้อใด
1 เพิ่มความเร็ว   
2 เพิ่มระยะทาง  
3 เพิ่มความนาน
4 เพิ่มความบ่อย
54. การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีประโยชน์อย่างไร
1 ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของร่างกาย
2 ใช้ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรม
3 สามารถลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในขณะออกกำลังกาย
4 ถูกทุกข้อ
55. ข้อใดจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ
1 ดูกีฬาฟุตบอลเพราะถูกพ่อบังคับ
2 เลี้ยงปลาสวยงามเพราะชอบที่ปลามีสีสวย
3 ประดิษฐ์ของที่ระลึกจำหน่ายนักท่องเที่ยว
4 ไปเที่ยวงานสงกรานต์เพราะต้องการพบเพื่อนเก่า
56. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ
1 ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน
2 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
3 รู้จักใช้เวลาว่างมาสร้างรายได้พิเศษ
4 ป้องกันและลดปัญหาสังคมของเยาวชน
57. กิจกรรมนันทนาการที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพมากที่สุดคือข้อใด
1 การเลี้ยงนก
2 การฟังเพลง
3 การสะสมพระเครื่อง
4 การล่องแก่งในแม่น้ำเชี่ยวกราก
58. กอสสิมาเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของกีฬาใด
1 ฟุตบอล  
2 เซปักตะกร้อ          
3 กระบี่กระบอง
4 เทเบิลเทนนิส
59. การมีแต้มเท่ากันที่ 10 คะแนน ของกีฬาเทเบิล เ ทนนิสเรียกว่าอะไร
1 ดิวส์
2 นิวส์
3 มิวส์
4 กิวส์
60.  หัวใจเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทเบิล-เทนนิสให้ดี คือทักษะในเรื่องใด
1 ทักษะการจับไม้
2 ทักษะในการยืนรับลูก
3 ทักษะในการยืนเตรียมพร้อม
4 ทักษะในการตีลูกพลิกแพลง

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
   1. นักเรียนมีแนวทางในการบำรุงรักษาระบบต่อมไร้ท่ออย่างไร
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________
   2. ขณะออกกำลังกายมีสัญญาณเตือนอันตรายใดที่นักเรียนควรหยุดออกกำลังกาย
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________

  เฉลยแบบทดสอบกลางภาคเรียนชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


ตอนที่ 1
1.    1    11.    4    21.    1    31.    3    41.    3    51.    3
2.    1    12.    1    22.    4    32.    3    42.    1    52.    4
3.    1    13.    2    23.    1    33.    4    43.    3    53.    3
4.    4    14.    4    24.    4    34.    4    44.    1    54.    4
5.    4    15.    3    25.    3    35.    2    45.    3    55.    2
6.    3    16.    4    26.    2    36.    2    46.    4    56.    3
7.    2    17.    3    27.    1    37.    3    47.    1    57.    4
8.    3    18.    3    28.    4    38.    4    48.    4    58.    4
9.    1    19.    4    29.    2    39.    4    49.    3    59.    2
10.  4    20.    1    30.    3    40.    3    50.    2    60     1

ตอนที่ 2
 1. แนวทางการบำรุงรักษาระบบต่อมไร้ท่อ ได้แก่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ 6-8 แก้วต่อวัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2. ควรหยุดการออกกำลังกายโดยทันทีถ้ามีสัญญาณเตือนอันตราย ได้แก่ มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ เจ็บบริเวณหัวใจหรือร้าวไปที่ไหล่ข้างซ้าย รู้สึกหายใจขัดหรือไม่ทั่วท้อง มีอาการวิงเวียนศีรษะ และรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ

ไม่มีความคิดเห็น: