ข้อสอบกลางภาคศิลปะ ม.1 ภ.1 ชุด1


ข้อสอบกลางภาค  ทัศนศิลป์ ม.  1  ฉบับที่

ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ใช่ทัศนธาตุ
            1 จุด เส้น รูปร่าง
            2 สี บริเวณว่าง  ลักษณะผิว
            3 ขนาด สัดส่วน แสงเงา
            4 รูปทรง บรรยากาศ เอกภาพ
2. ข้อใดจัดเป็นทัศนธาตุ
                1 จุด เส้น สี
               2 รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก
               3 ขนาด สัดส่วน แสงเงา
               4 ถูกทุกข้อ
3. งานทัศนศิลป์คือข้อใด
            1 การตัดเย็บเสื้อผ้า
            2 การสร้างสรรค์งานวรรณกรรม
            3 การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
            4 ถูกทุกข้อ
4. จุดเกิดจากข้อใด
            1 การจิ้ม                               
            2 การลาก                             
            3 การเขียน
            4 การระบาย
5. ลายจุดบนตัวสุนัขคือจุดในลักษณะใด
                1 จุดที่เกิดจากธรรมชาติ
               2 จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
               3 จุดที่เกิดจากการทดลอง
               4 ถูกทุกข้อ
 6. ภาพวาดที่เกิดจากจุดมีวิธีการอย่างไร
                1 ขูด
                2 จิ้ม
               3 ปาด
               4 ป้าย
7. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์
            1 เส้นของใบไม้
            2 เส้นของบานประตู
            3 เส้นของกลีบดอกไม้
            4 เส้นในงานจิตรกรรม
8. เส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นเรียกว่าเส้นอะไร
                1 เส้นดิ่ง
               2 เส้นนอน
               3 เส้นเฉียง
               4 เส้นฟันปลา
9.              เส้นนี้เรียกว่าเส้นอะไร
                1 เส้นดิ่ง
               2 เส้นนอน
               3 เส้นเฉียง
               4 เส้นฟันปลา
10.                   เส้นนี้เรียกว่าเส้นอะไร

                1 เส้นดิ่ง
               2 เส้นโค้ง
               3 เส้นประ
               4 เส้นก้นหอย11. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึกใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้
เพื่อความรู้สึกในด้านใด
            1 เพื่อให้เกิดมิติ
            2 เพื่อให้เกิดความรู้สึก
            3 เพื่อให้เกิดความสนุก
            4 ไม่มีข้อใดถูก
12. Perspective หมายถึงข้อใด
            1 ทัศนธาตุ                           
            2 ทัศนศิลป์                          
            3 ทัศนศึกษา
            4 ทัศนียวิทยา
13. รูปร่างมีกี่มิติ
            1 2 มิติ                  
            2 3 มิติ                  
            3 4 มิติ
            4 5 มิติ
14. จุดหลาย ๆ จุดที่นำมาวางเรียงกันในทิศทางเดียวกัน คือความหมายในข้อใด
            1 เส้น                                    
                2 รูปร่าง                               
            3 สัดส่วน
                4 ลักษณะผิว
15. รูปร่างเรขาคณิตคือข้อใด
                1 สุนัข
               2 ดอกไม้
               3 ก้อนเมฆ
               4 สามเหลี่ยม
16. ข้อใดคือลักษณะของรูปร่าง รูปทรงภายในภาพ
                1 รูปร่าง รูปทรงอิสระ
               2 รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ
               3 รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต
                4 ถูกทุกข้อ

17. ภาพที่มีพื้นที่ว่างมากเกินไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
            1โล่ง                                     
            2 พอดี                   
            3 อึดอัด
            4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
18. สิ่งของที่อยู่ไกลจะมีขนาดอย่างไร
            1 ขนาดเล็ก                          
            2 ขนาดกลาง                       
            3 ขนาดใหญ่
            4 ไม่สามารถสรุปได้
19. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
            1 มั่นคง                
            2 ลื่นไหล                             
            3 แปรปรวน
            4 เคลื่อนไหว
20. เงาตกทอดมีลักษณะอย่างไร
            1 มีน้ำหนักอ่อน
            2 ทอดไปตามพื้น
            3 อยู่ตรงข้ามกับแสง
            4 ไม่มีข้อใดถูก
21. ส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนที่สุดคือส่วนใด
            1 ส่วนที่ไม่ถูกแสง
            2 ส่วนที่มีวัตถุบังแสง
            3 ส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง
            4 ส่วนของวัตถุที่รับแสง
22. ข้อใดคือคู่สีตรงข้าม
                1 สีม่วง สีส้ม
               2 สีฟ้า สีน้ำเงิน
               3 สีแดง สีเขียว
               4 สีส้ม สีเหลือง
  
23. สีแดงให้ความรู้สึกอย่างไร
            1 เย็น                                    
            2 ร้อน                   
            3 สดชื่น
            4 ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดคือการนำสีมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก
            1 กระตุ้นให้ตื่นเต้น
            2 บ่งบอกสัญลักษณ์
            3 แสดงระยะใกล้ไกล
            4 ถูกทุกข้อ
25. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง
            1 เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อใหู้้สึกเย็นสบาย
            2 อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
            3 เอกทาสีน้ำตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
            4 ถูกทุกข้อ
26. ลักษณะ หยาบ คือลักษณะของทัศนธาตุในข้อใด
            1 จุด                                      
            2 เส้น                                    
            3 ขนาด
            4 ลักษณะผิว
27. ความรู้สึกหยาบ ละเอียด มันวาว และขรุขระ คือทัศนธาตุในข้อใด
            1 เส้น                                    
            2 รูปทรง                              
            3 พื้นที่ว่าง
            4 ลักษณะผิว
28. ลักษณะผิวของถนนคือลักษณะผิวในข้อใด
                1 ลักษณะผิวในธรรมชาติ
            2  ลักษณะผิวในสิ่งแวดล้อม
            3 ลักษณะผิวในงานทัศนศิลป์
            4 ถูกทุกข้อ
 29. ลักษณะผิวของคางคกมีลักษณะอย่างไร
            1 เรียบ                  
               2 ขรุขระ                               
            3 มันวาว
                4 ละเอียด
30. ข้อใดคือลักษณะผิวที่เกิดจากมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
                1 ก้อนหิน
               2 หนังสัตว์
               3 เปลือกไม้
               4 เครื่องแก้ว
31. ความเป็นเอกภาพหมายถึงอะไร
                1 ความโดดเด่น
               2 ความเป็นเอกลักษณ์
               3 ความเสมอกันเท่ากัน
               4 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
32. Unity แปลว่าอะไร
            1 จุดเด่น                               
            2 เอกภาพ                            
            3 ความสมดุล
            4 ความกลมกลืน
33.                   จากภาพเป็นเอกภาพในข้อใด

            1 วิธีสัมผัส                           
            2 วิธีทับซ้อน                       
            3 วิธีจัดกลุ่ม
            4 ถูกทุกข้อ
 34.                    จากภาพเป็นเอกภาพในข้อใด

            1 วิธีสัมผัส                           
            2 วิธีทับซ้อน                       
            3 วิธีจัดกลุ่ม
            4 ถูกทุกข้อ
35. ข้อใดคือวิธีการในงานทัศนศิลป์ในการสร้างความเป็น
เอกภาพ
            1 วิธีสัมผัส                           
            2 วิธีทับซ้อน                       
            3 วิธีจัดกลุ่ม
            4 ถูกทุกข้อ
36. ผลงานศิลปะที่มีองค์ประกอบกระจัดกระจาย แสดง
ว่าผลงานชิ้นนี้ขาดองค์ประกอบในข้อใด
            1 ความเป็นเอกภาพ
            2 ความกลมกลืน
            3 ความสมดุล
            4 ไม่มีข้อใดถูก
37. สีในข้อใดมีความกลมกลืนมากที่สุด
            1 สีส้มกับสีแดง  
            2 สีเขียวกับสีแดง               
            3 สีน้ำเงินกับสีส้ม
            4 สีเหลืองกับสีน้ำเงิน
38. ข้อใดมีความกลมกลืนน้อยที่สุด
            1 มดกับปลวก                     
            2 วงกลมกับวงรี  
            3 ผิวขาวกับผิวดำ
            4 สีเขียวกับสีน้ำเงิน
39. Balance แปลว่าอะไร
            1 ความสมดุล                      
            2 ความแตกต่าง  
            3 ความเป็นกลาง
            4 ความกลมกลืน
40. ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากันเปรียบเหมือนข้อใด
            1 นกบิน                               
            2 ผีเสื้อบิน                           
            3 ค้างคาวบิน
            4 ถูกทุกข้อ
 41. ข้อใดไม่ถูกต้อง
            1 ความกลมกลืนคือเข้ากันได้ดี
            2 ความกลมกลืนคือสัมพันธ์กัน
            3 ความกลมกลืนคือแตกต่างกัน
            4 ความกลมกลืนคือคล้ายคลึงกัน
42. ข้อใดคือความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน
            1 กองมะเขือเทศ
            2 ฝูงปลาตะเพียน
            3 ทุ้งดอกทานตะวัน
            4 ถูกทุกข้อ
                ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 43–48
            1 กลมกลืนด้วยสี
            2 กลมกลืนด้วยเส้น
            3 กลมกลืนด้วยขนาด
            4 กลมกลืนด้วยลักษณะผิว
            5 กลมกลืนจากสิ่งที่คล้ายกัน
            6 กลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน
43. ตรงกับตั้งคือความกลมกลืนในข้อใด _____  
44. น้ำเงินกับม่วงคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
45. ตุ๊กตาทั้ง 2 ตัวคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
46. ช้างกับแรดคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
47. ขนแกะกับสำลีคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
48. ลิงกับชะนีคือความกลมกลืนในข้อใด_____  
49. สีเอกรงค์คือการใช้สีในข้อใด
            1 การใช้สองสีในผลงาน
            2 การใช้สีเดียวในผลงาน
            3 การใช้สามสีในผลงาน
            4 ถูกทุกข้อ
 50. ข้อใดกลมกลืนด้วยเส้น
            1                                             

            2


            3                                             

            4

51. การสร้างความกลมกลืนด้วยวรรณะสีเดียวกันเรียกว่าการใช้สีอะไร
                1 สีเอกรงค์
               2 สีตรงข้าม
               3 สีคู่ตรงข้าม
               4 สีวรรณะเย็น
52. การสร้างความกลมกลืนด้วยสีคือข้อใด
                1 การตัดเส้นด้วยสีดำ
               2 การระบายด้วยสีหลาย ๆ ชนิด
               3 การไล่น้ำหนักอ่อนแก่ด้วยการผสมสีขาว
               4 ใช้สีสันหลากหลายทั้งวรรณะอุ่นและวรรณะเย็น
53. การสัมพันธ์ เข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน คือความหมาย
ในข้อใด
                1 ความสมดุล
               2 ความโดดเด่น
               3 ความกลมกลืน
               4 ความเป็นเอกภาพ
54. ข้อใดขาดความสมดุล
            1 บ้านทรุด                           
            2 นกปีกหัก                          
            3 เก้าอี้ขาหัก
            4 ถูกทุกข้อ
55. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันในผลงานให้
ความรู้สึกอย่างไร
            1 หยุดนิ่ง                                             
            2 มีชีวิตชีวา                         
            3 เคลื่อนไหว
            4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
56. ข้อใดคือความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน

            1                                            

            2 

            3                                             

 


            4

57. ข้อใดคือความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน
            1 ตาชั่ง                 
            2 สะพาน                             
            3 ล้อรถยนต์
            4 ถูกทุกข้อ
58. ความสมดุลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อะไรบ้าง
                1 สมดุลด้วยความรู้สึกและสมดุลด้วยทฤษฎี
               2 สมดุลด้วยตัวเองและสมดุลด้วยการคำนวณ
               3 สมดุลด้วยธรรมชาติและสมดุลด้วยการสร้างสรรค์
               4 สมดุลแบบสองข้างเท่ากันและสมดุลแบบสองข้าง
    ไม่เท่ากัน
59. ความสมดุลในข้อใดที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
                1 ความสมดุลด้วยธรรมชาติ
               2 ความสมดุลด้วยความรู้สึก
               3 ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน
               4 ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน
 60. ข้อใดขาดความสมดุล
                1 บ้านเสาหัก
               2 รถยนต์ยางแตก
               3 คนเดินหลังคร่อม
               4 ถูกทุกข้อ

ตอนที่ 2
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ทัศนธาตุหมายถึงอะไร
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. อธิบายหลักการออกแบบโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล มาตามความเข้าใจ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น: