วิธีปลูกไผ่เลี้ยง

ไผ่เลี้ยง 

หน่อไม้   ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทยหรือคนแถบภูมิภาคอาเซียน  เพราะสามารถทำอาหารได้หลายอย่าง  เช่น  แกง  จิ้มน้ำพริกกระปิ  ผัด   ซุบ ฯลฯ

หลักการคัดเลือกพื้นที่ปลูก
     สภาพพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกไผ่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินโคกลูกรัง การเจริญเติบโตและการให้หน่อจะไม่ดี
วิธีเตรียมดินปลูก
-ไถหรือยกร่อง ทิ้งไว้ประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดวัชพืช
-ไถครั้งที่ 2 ยกร่องให้เป็นเป็นคัน เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุยเหมาะแก่การปลูกพืช 

ระยะปลูก  
     สามารถปลูกได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้เครื่องมือในการจัดการแปลงหลังปลูก
1.ระยะระหว่างต้น x ระหว่างแถว 2 x 4 ม. 
2. ถ้าปลูกรับประทานในครอบครัวก็ปลูกสัก 2 - 3 ต้นก็พอ
วิธีการปลูก
    1.ปลูกด้วยตอชำถุง (มีค. - กค.) ขุดหลุ่มขนาด 50 x 50 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 1 ปุ้งกี๋ คลุกเคล้าเข้ากับดินลงในหลุมปลูกฉีกถุงดำออกอย่าให้ดินแตก  นำลงหลุมกลบดินให้แน่นแล้วรดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ถ้าฝนไม่ตก) หรือใช้แบบเดินท่อน้ำหยดก็ได้เพื่อสะดวกในการดูแล
    2.ปลูกด้วยเหง้าหรือตอไผ่ที่ไม่ได้ชำถุง โดยขุดเหง้าหรือตอไผ่แล้วนำไปปลูกทันทีด้วยการขุดหลุมเฉพาะไม่ต้องรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก  ปลูกแล้วกลบดินให้แน่นรดน้ำให้ชุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ช่วงที่เหมาะสมในการปลูกโดยวิธีนี้ คือ เดือน มค. - เมย. เหมาะสำหรับผู้ที่มีแหล่งน้ำและสะดวกในการให้น้ำ
วิธีการดูแลรักษา
- ถ้าไม่มีฝนตกควรรดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือใช้น้ำหยด
- กำจัดวัชพืชทำความสะอาดแปลงอย่าปล่อยให้หญ้าคลุม
- เมื่อไผ่ปลูกได้ 7 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งและลำต้นที่เล็กออกให้เหลือไว้แต่ต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 5 ซม. แล้วพรวนดินรอบกอให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกอละประมาณ 5 - 10 กก. คลุมโคนด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้งหรือฟางข้าว เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดิน  ถ้ามีน้ำพอควรให้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง
-เมื่อไผ่มีอายุได้ 8 เดือน ขึ้นไป ก็จะสามารถให้หน่อและเพิ่มจำนวนต้นในแต่ละกอเพื่อจะได้ปริมาณจำนวนต้นไว้ผลิตหน่อในฤดูต่อไป (ควรเก็บต้นไม่ไม่เกิน 3 - 4 ต้น ที่เหลือตัดทิ้ง)
การตัดแต่งก่อ
-หลักสำคัญในการตัดแต่งกิ่งไผ่ อยู่ที่ปีที่ 2 ซึ่งจะต้องตัดต้นที่แก่และอยู่ชิดกันออก (ควรเก็บ  
 ต้นไม่ไม่เกิน 3 - 4 ต้น ที่เหลือตัดทิ้ง)-ฤดูกาลที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง คือเดือน ธค. - มค.
-หลังตัดแต่งเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก กอละประมาณ 15 - 20 กก. แล้วให้น้ำทันที
-ถ้าจะเร่งการออกหน่อและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นให้เสริมด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0 กอละประมาณ 2 กำมือ โดยใส่รอบๆกอแล้วจึงกลบด้วยปุ๋ยคอกแล้วให้น้ำทันทีถ้าไม่มีน้ำให้รอฤดูฝนตามปกติ 

การเก็บผลผลิตหน่อ
-เก็บได้ตลอดปี ( ถ้าให้น้ำตลอดเวลา,การแต่งกิ่ง )
การขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์ไผ่เลี้ยงทำได้ 2 ลักษณะ

1.ขยายพันธุ์โดยการขุดเอาเหง้าของลำต้นไผ่ที่มีอายุ 1 ปี แต่ไม่ควรเกิน 1 ปีครึ่ง เมื่อขุดออกมาแล้วควรตัดให้เหลือตอไว้ประมาณ 40 ซม. และตัดแต่งรากออกพอประมาณเพื่อสะดวกในการปักชำ  ถุงที่เหมาะสมควรเป็นถุงดำขนาด 5 x 11 นิ้ว ขึ้นไป ส่วนผสมของดินบรรจุถุง คือ หน้าดิน 1 ส่วน และแกลบดำ 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าแล้วใส่ลงในถุงนำเหง้าไผ่ที่เรียมไว้ลงถุงกลบดินแกลบให้แน่นตั้งถุงเรียงไว้กลางแจ้งรดน้ำให้พอชุ่มอยู่ตลอดประมาณ 15 วัน ก็จะเริ่มแตกแขนงครบ 2 เดือน นำไปปลูกได้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ตามแบบที่ 1 คือ เดือน ก.พ. - พ.ค.

2.ขยายพันธุ์โดยการใช้เหง้าจากส่วนที่เป็นเหง้าของหน่อที่ถูกตัดไป แล้วเหลือตอติดดินไว้แตกแขนงขึ้นมารอให้แขนงที่แตกมาใหม่มีใบแก่จึงขุดเหง้าพร้อมแขนงนี้มาชำถุง แต่ต้องตัดกิ่งแขนงส่วนบนออกให้เหลือติดเหง้าขึ้นไปยาวประมาณ 30 - 40 ซม. ใช้วัสดุชำเหมือนกับการขยายพันธุ์แบบที่ 1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชำแบบที่ 2 คือ ตั้งแต่เดือน พ.ย. - พ.ค.
โรคและแมลงศัตรู
-โรค ยังไม่มีปรากฏที่ชัดเจน
-แมลงศัตรู
1.ด้วงเจาะหน่อไผ่แก้ปัญหาโดยใช้ปูนขาวผสมน้ำรดลำต้น
2.หนูกัดกินและทำลายหน่อไม้ 
สาเหตุไผ่ออกดอกแล้วแห้งตาย (ไผ่เป็นขี)
-สาเหตุเกิดจากเหล่ากอต้นพันธุ์มีอายุมากหมดอายุการปลูก
-การแก้ไขถ้าหากต้นที่ปลูกไปแล้วออกดอกให้ขุดทิ้งแล้วปลูกทดแทน 

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>